Privacyverklaring

K.OLSA Brakel respecteert jouw privacy. In onze privacyverklaring willen wij je op een heldere, transparante, eenvoudige maar correcte manier informeren wanneer, waarom en hoe K.OLSA Brakel persoonsgegevens verzamelt, gebruikt, deelt en beschermt. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens waar K.OLSA Brakel verantwoordelijke voor de verwerking is. Voor de verwerkingen waar K.OLSA Brakel enkel verwerker is ten behoeve van de KBVB of Voetbal Vlaanderen, verwijzen wij graag naar de privacyverklaring van KBVB en Voetbal Vlaanderen, te raadplegen op de respectievelijke websites (http://www.belgianfootball.be/nl/privacy en https://www.voetbalvlaanderen.be/privacyverklaring).

Wie zijn we?

Deze privacyverklaring gaat uit van K.OLSA Brakel vzw, stamnummer 5553 en ondernemingsnummer 0416.172.065 gevestigd te Parkweg 15 - 9660 Brakel. Je kan ons bereiken via info@olsabrakel.be.

Johan Andries is de contactpersoon van K.OLSA Brakel voor vragen omtrent jouw privacy. Hij is te bereiken via privacy@olsabrakel.be en gsm 0486/86.02.12.

Persoonsgegevens die wij verwerken

K.OLSA Brakel verwerkt jouw persoonsgegevens in het kader van haar dienstverlening als voetbalclub of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Zo verwerken wij volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum en -plaats
 • Adresgegevens
 • Rijksregisternummer - identiteitskaartnummer
 • Telefoon- en/of gsm-nummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Team
 • Contactpersonen of ouders
 • Gegevens over jouw activiteiten als voetbal(st)er
 • Gegevens over jouw diploma en activiteiten als trainer of opleider
 • Foto’s en beeldmateriaal

 

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

K.OLSA Brakel verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • Gegevens over blessures en ongevallen tijdens het beoefenen van jouw sportieve activiteiten bij K.OLSA Brakel
 • Gegevens van personen jonger dan 13 jaar. Wanneer we deze gegevens verwerken via onze website, vragen we toestemming aan ouders of wettelijke vertegenwoordiger. Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 13 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 13 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@olsabrakel.be, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens?

K.OLSA Brakel verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Jouw inschrijving in de club en bij de KBVB;
 • Het afhandelen van jouw betaling(en);
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienst als voetbalclub uit te kunnen voeren;
 • Om goederen en diensten bij jou af te leveren;
 • Het publiceren van niet-gerichte foto’s op onze website of sociale kanalen (bv. sfeerfoto’s en algemene wedstrijdbeelden);
 • Wedstrijdbeelden van spelers/opleiders die genomen worden op Olsa om in de ‘Beeldbank’ op PSD (Pro Soccer Data) te plaatsen om de verdere ontwikkeling van iedere jeugdspeler te optimaliseren, dienen uitsluitend voor intern gebruik;
 • Mits jouw uitdrukkelijke toestemming kunnen wij gerichte foto’s publiceren op onze website of sociale kanalen (bijvoorbeeld het voorstellen van jou als speler, opleider, bestuurslid, …);
 • K.OLSA Brakel verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte;
 • Ook voor het verkrijgen van subsidies verwerken wij persoonsgegevens;
 • Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen voor evenementen.

Geautomatiseerde besluitvorming

K.OLSA Brakel maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.

 

 

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?

K.OLSA Brakel bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Wij verbinden ons ertoe jouw gegevens niet  langer te bewaren dan noodzakelijk voor onze dienstverlening binnen het doel waarvoor we deze hebben verzameld. Bewaartermijnen kunnen echter per doel verschillen. Zo maken wij een duidelijk onderscheid in contactgegevens, sportieve gegevens, medische gegevens, disciplinaire gegevens of gebruikersgedrag.

Delen van persoonsgegevens met derden

K.OLSA Brakel verkoopt jouw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening en overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. K.OLSA Brakel blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

K.OLSA Brakel gebruikt alleen technische en functionele cookies. Meer informatie over ons cookie-beleid vind je op https://www.olsabrakel.be/nl/cookie-policy.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door K.OLSA Brakel en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om jouw persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde club, te sturen. Je kan een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar privacy@olsabrakel.be. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, zullen wij je vragen om jezelf voldoende te identificeren, dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren zo snel mogelijk, en niet later dan binnen 30 dagen, op jouw verzoek. K.OLSA Brakel wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Gegevensbeschermingsautoriteit. Dat kan via de volgende link: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/contact.   

Hoe beveiligen wij persoonsgegevens?

K.OLSA Brakel neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via privacy@olsabrakel.be.