Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR GEBRUIK

Laatst geüpdatet 4 april 2019

De website:

                www.olsabrakel.be

(hierna het “Platform”)

Is een initiatief van:

Koninklijke Oudleerlingen Sint-Augustinus vzw
Parkweg 15 – 9660 Brakel
Ondernemingsnummer (KBO/BTW): BE 0416.172.065
E-mail: info@olsabrakel.be
Gsm: +32 486 86 02 12

(hierna “K.OLSA Brakel“)

  1. Toepassingsgebied

Deze algemene gebruiksvoorwaarden (hierna “AGV” genoemd) zijn van toepassing op elk bezoek of gebruik van het Platform en de informatie ervan door een internetgebruiker (hierna “Gebruiker” genoemd).

Door het Platform te bezoeken of te gebruiken, erkent de Gebruiker dat hij/zij deze AGV heeft gelezen en aanvaardt hij/zij uitdrukkelijk de daarin vermelde rechten en plichten.

Wij behouden ons het recht voor om deze AGV te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

  1. Platform
  • Toegankelijkheid en navigatie

Wij nemen alle redelijke en noodzakelijke maatregelen om de goede werking, veiligheid en toegankelijkheid van ons Platform te waarborgen. Wij kunnen echter geen absolute werkingsgarantie bieden en onze handelingen moeten daarom worden beschouwd als zijnde gedekt door een middelenverbintenis.

Elk gebruik van het Platform is altijd op eigen risico van de Gebruiker. Wij zijn dus niet aansprakelijk voor schade die het gevolg kan zijn van eventuele storingen, onderbrekingen, defecten of zelfs schadelijke elementen op het Platform.

Wij behouden ons het recht voor om de toegang tot het Platform te beperken of de werking ervan te allen tijde te onderbreken, zonder voorafgaande kennisgeving.

  • Inhoud

K.OLSA Brakel bepaalt grotendeels de inhoud van het Platform en draagt grote zorg voor de informatie erop. Wij nemen alle mogelijke maatregelen om ons Platform zo volledig, accuraat en up-to-date mogelijk te houden, zelfs wanneer de informatie erover door derden wordt verstrekt. Wij behouden ons het recht voor om het Platform en de inhoud ervan op elk moment te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen, zonder enige aansprakelijkheid.

K.OLSA Brakel kan geen absolute garantie bieden met betrekking tot de kwaliteit van de informatie op het Platform. Als gevolg hiervan is het mogelijk dat deze informatie niet altijd volledig, accuraat, voldoende accuraat of actueel is. Bijgevolg kan K.OLSA Brakel niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die de Gebruiker zou kunnen lijden als gevolg van de op het Platform verstrekte informatie.

Als bepaalde inhoud van het Platform in strijd is met de wet of de rechten van derden of in strijd is met de goede zeden, verzoeken wij u ons zo snel mogelijk per e-mail op de hoogte te stellen, zodat we gepaste maatregelen kunnen nemen.

Elke download van het Platform is altijd op eigen risico van de Gebruiker. K.OLSA Brakel is niet aansprakelijk voor schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van dergelijke downloads, zoals het verlies van gegevens of schade aan het computersysteem van de Gebruiker, die de enige en exclusieve verantwoordelijkheid van de Gebruiker zijn.

  1. Links naar andere websites

Het Platform kan links of hyperlinks naar externe websites bevatten. Dergelijke links impliceren niet automatisch dat er een relatie bestaat tussen K.OLSA Brakel en de externe website of zelfs dat er een impliciete overeenkomst bestaat met de inhoud van deze externe websites.

K.OLSA Brakel heeft geen controle over externe websites.

Wij zijn daarom niet verantwoordelijk voor de veilige en correcte werking van de hyperlinks en hun eindbestemming. Zodra de Gebruiker op de hyperlink klikt, verlaat hij/zij het Platform. Wij kunnen dus niet aansprakelijk worden gesteld voor verdere schade.

  1. Bescherming van persoonsgegevens

K.OLSA Brakel verzekert de Gebruiker ervan dat zij het grootste belang hecht aan de bescherming van zijn/haar privacy en persoonlijke gegevens, en dat zij er altijd naar streeft om op dit punt duidelijk en transparant te communiceren.

De persoonlijke gegevens die door de Gebruiker tijdens zijn/haar bezoek of het gebruik van het Platform worden verstrekt, worden uitsluitend voor interne doeleinden verzameld en verwerkt door K.OLSA Brakel.

K.OLSA Brakel verbindt zich ertoe om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving op dit gebied, namelijk de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en de Europese verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

De persoonlijke gegevens van de Gebruiker worden verwerkt in overeenstemming met het privacybeleid dat beschikbaar is op het Platform.

  1. Toepasselijk recht en bevoegde jurisdictie

Deze AGV wordt beheerst door het Belgisch recht.

In geval van geschil en bij gebrek aan een minnelijke schikking wordt het geschil aanhangig gemaakt bij de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waar K.OLSA Brakel haar maatschappelijke zetel heeft.

  1. Overige bepalingen

K.OLSA Brakel behoudt zich het recht voor om het Platform en bijbehorende diensten op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder aansprakelijkheid te wijzigen, uit te breiden, te verwijderen, te beperken of te onderbreken.

In het geval van een inbreuk op de AGV door de Gebruiker, behoudt K.OLSA Brakel zich het recht voor om passende sancties en compensatiemaatregelen te nemen. K.OLSA Brakel behoudt zich het recht voor om de Gebruiker de toegang tot het Platform of diensten tijdelijk of permanent te weigeren. Deze maatregelen kunnen zonder opgave van redenen en zonder voorafgaande kennisgeving worden genomen. Zij kunnen de aansprakelijkheid van K.OLSA Brakel niet met zich meebrengen, noch aanleiding geven tot enige vorm van schadevergoeding.

De onwettigheid of volledige of gedeeltelijke ongeldigheid van een bepaling van deze AGV zal geen invloed hebben op de geldigheid en toepassing van de andere bepalingen. In dergelijk geval heeft K.OLSA Brakel het recht om de bepaling te vervangen door een andere geldige en vergelijkbare bepaling.